John Maehrer

Rico 3X64
8th SPS, Ubon Royal Thai Air Base, Thailand (1968-1969)

January 15, 1984