388th SPS K-9

Korat, Thailand - Unit Director - Mike Diercks

388th SPS - Korat, Thailand